hľadáme hodnoty
v hudbe i spoločnosti

Na snímke demonštranti a policajti počas protivládneho protestu pred Úradom vlády SR v Bratislave v utorok 17. novembra 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Bezpečnosť Slovákov Extrémizmus a nenávistné prejavy v spoločnosti. Štát má plán, ako ich obmedziť

Cieľom boja s extrémizmom má byť obnova dôvery v inštitúcie, lepšia komunikácia v spoločnosti a posilnenie demokratickej kultúry.

Ochrana demokratického právneho štátu a vytváranie prostredia odmietajúceho akékoľvek prejavy extrémizmu a nenávistných prejavov sú hlavnými cieľmi Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024.

Jej návrh predložilo Ministerstvo vnútra SR do medzirezortného pripomienkového konania. Hlavnými úlohami koncepcie majú byť obnova dôvery v inštitúcie, podpora deradikalizácie, spoločenskej integrácie a sociálnej prevencie, ale aj posilnenie koordinačnej, riadiacej a komunikačnej platformy. Zaistiť sa má tiež ochrana základov a hodnôt demokratického štátu a posilnenie demokratickej kultúry v spoločnosti zvyšovaním povedomia o ľudských právach a odbúravaním negatívnych stereotypov.

Pomôže aj pripravovaná reforma policajného zboru

Dokument nadväzuje na Koncepciu boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019. Záber pôsobnosti však rozširuje z ministerstva vnútra aj na štátnych zamestnancov ostatných zainteresovaných rezortov.

„Ďalej sa zameriava na informovanie verejnosti, v rámci ktorého sa orientuje na predchádzanie negatívnych javov, akými radikalizácia, extrémizmus a taktiež nenávistné prejavy jednoznačne sú,“ konštatuje sa v dokumente.

Na naplnenie spomínaných úloh sa napríklad majú z pohľadu extrémizmu analyzovať právne predpisy či religiózna scéna v SR. V rámci pripravovanej reformy Policajného zboru by sa tiež mohla zvýšiť analytická kapacita v rámci jeho prezídia. Zameriavala by sa na zber, centralizáciu, triedenie a vyhodnocovanie informácií v oblasti boja proti extrémizmu. Každoročne by sa mohol zrealizovať aj prieskum verejnej mienky zameraný na tému extrémizmu a radikalizácie a subjektívneho pocitu bezpečia obyvateľstva.

Internet: prevádzkovatelia budú musieť odstrániť nenávistné prejavy

Pre poskytovateľov internetových služieb a prevádzkovateľov sociálnych sietí by sa mohla zakotviť legislatívna povinnosť systematicky odstraňovať nenávistné prejavy zo svojich stránok a archivovať odstraňované dôkazy pre vyšetrovateľov. Vypracovať by sa mohla aj analýza učebných textov občianskej náuky s odporúčaniami na zmeny. Vypracovať by sa mohol tiež návrh na vytvorenie pozície splnomocnenca vlády SR pre otázky extrémizmu, terorizmu a hybridných hrozieb.

Dokument obsahuje tiež analýzu a trendy vývoja radikalizácie a extrémizmu v SR a Európskej únii. Vymedzuje tiež základné pojmy.

Plnenie cieľov koncepcie by malo byť predmetom monitorovacej správy o stave extrémizmu v SR s návrhom na aktualizáciu úloh na dvojročnej báze, ktorá bude následne do 31. októbra rokov 2022 a 2024 predložená na rokovanie vlády. Čiastkové ciele by mal priebežne vyhodnocovať výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a poradné orgány vlády. Zistenia budú tiež využité a reflektované ako časť podkladov pre tvorbu nasledujúcej koncepcie.

Nestíhate si prečítať všetky články, ale chcete zostať v obraze? Najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je nechať nám svoj e-mail a my vám pošleme vždy čerstvý výber najdôležitejších textov o dianí v hudbe i spoločnosti.
Poďte na to:

Máte pre nás tip na dobrý článok zo sveta hudby alebo spoločnosti? Sem s ním! Najlepšie tipy radi spracujeme.