hľadáme hodnoty
v hudbe i spoločnosti

Ilustračná snímka z odovzdávania vysokoškolských diplomov. FOTO TASR - Michal Svítok

Odpísané diplomovky Trest pre plagiátorov. Vysoké školy už môžu odobrať už udelený titul

V NRSR schválili novelu, ktorá umožní odoberanie neoprávnene získaných vysokoškolských titulov.

Národná rada (NR) SR schválila novelu vysokoškolského zákona, ktorá umožní odoberanie titulov. Poslanci o tom rozhodli vo štvrtkovom hlasovaní.

Právna úprava stanovuje, kedy možno odnímať titul, za akých okolností a kto má o tom rozhodovať. O neplatnosti štátnej skúšky podľa novely bude rozhodovať rektor aj v prípade, ak záverečnú prácu alebo jej časť „preukázateľne nevypracoval absolvent“ alebo ak neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby“.

O neplatnosti štátnej skúšky bude rektor rozhodovať, aj ak bol absolvent právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý mu dopomohol získať titul. Tiež, ak „v dôsledku rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti v študijnom programe nižšieho stupňa alebo v dôsledku vzdania sa akademického titulu nižšieho stupňa prestal spĺňať základnú podmienku na prijatie na štúdium príslušného absolvovaného študijného programu vyššieho stupňa“.

Doterajší hriešnici sa nemusia báť

Právna úprava má byť účinná od 1. januára 2021. Konanie o neplatnosti štátnej skúšky nebude možné začať voči osobe, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie pred nadobudnutím účinnosti novely.

Rektor bude konať na návrh poradnej komisie, jej členov menuje aj odvoláva. Majú nimi byť štyria vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo docenta, najviac dvaja môžu byť zamestnancami príslušnej školy. Ďalej dve osoby s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktoré nie sú zamestnancami školy, a študent školy navrhnutý študentskou časťou akademického senátu.

Rektor má rozhodnúť o odobraní titulu do 150 dní odo dňa začatia konania. Komisia mu podá stanovisko do 90 dní od vyžiadania, bez neho nemôže rektor rozhodnúť. Odchýlenie sa od názoru komisie musí odôvodniť v rozhodnutí. Ak zistí, že nie sú dôvody na rozhodnutie, konanie zastaví.

Novelu zákona schválili poslanci NRSR. FOTO TASR – Jakub Kotian

V prípade, ak by sa odňal titul študentovi za riadne ukončenie nižšieho stupňa vzdelávania, pričom by pokračoval na vyššom stupni, mohlo by ísť o dôvod na ukončenie štúdia.

Voči rozhodnutiu komisie bude mať nárok na odvolanie účastník konania i predkladateľ návrhu. O odvolaní rozhodne odvolacia komisia, tá má o ňom rozhodnúť do 60 dní od jeho doručenia.
Novela umožňuje aj vzdanie sa titulu. Fyzická osoba tak môže urobiť neodvolateľne písomným oznámením s úradne osvedčeným podpisom doručeným rektorovi školy, ktorá titul udelila. Ak sa osoba vzdá titulu udeleného po absolvovaní študijného programu, platí, že štúdium neskončila riadne a doručením oznámenia o vzdaní sa titulu sa stávajú neplatnými doklady o absolvovaní štúdia.
V prípade vzdania sa titulu sa začne konanie o jeho odňatí v prípade, ak by táto osoba prestala spĺňať podmienku na prijatie na štúdium vyššieho stupňa, podmienku na začatie absolvovaného rigorózneho konania, habilitačného konania alebo inauguračného konania.

Nestíhate si prečítať všetky články, ale chcete zostať v obraze? Najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je nechať nám svoj e-mail a my vám pošleme vždy čerstvý výber najdôležitejších textov o dianí v hudbe i spoločnosti.
Poďte na to:

Máte pre nás tip na dobrý článok zo sveta hudby alebo spoločnosti? Sem s ním! Najlepšie tipy radi spracujeme.